راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
  • پسوند:   gif   — حجم:   3 MB
  • پسوند:   png   — حجم:   3 MB
  • پسوند:   jpg   — حجم:   3 MB
  • پسوند:   jpeg   — حجم:   3 MB
  • پسوند:   bmp   — حجم:   3 MB
کاربران
  • پسوند:   gif   — حجم:   5 MB
  • پسوند:   png   — حجم:   5 MB
  • پسوند:   jpg   — حجم:   5 MB
  • پسوند:   jpeg   — حجم:   5 MB
  • پسوند:   bmp   — حجم:   5 MB
queue