راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mov   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   wmv   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   3gp   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   ico   — حجم:   100 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   3gp   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   wmv   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mov   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   200 MB
 • پسوند:   ico   — حجم:   200 MB
queue